โครงการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกัน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่น จังหวัดตรัง