เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "การแพทย์ฉุกเฉินไทยกับจุดเปลี่ยน" ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1- 4 ธันวาคม 2557