การประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เตรียมการดำเนินงานด้านการประกัน