เข้าร่วมการประชุมวิชาการมหกรรม ฟันเทียมพระราชทาน ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 87 พรรษา