เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการผลิตบุคลากร สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ระดับปริญญาตรี