เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557