เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อวิพากษ์ร่างมาตรฐานคุณวุติปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย