เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลา และปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย