เป็นประธานการประชุมพิจารณาทุนนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในต่างประเทศ