ระชุมพิจารณาร่างระเบียบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. 2557