เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2557