เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก