ประชุมถึงความคืบหน้าในออกแบบภูมิทัศน์ด้านหน้า วิทยาลัยและทางเข้าวิทยาลัยเพิ่มเติม ร่วมกับอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง