โครงการคนไทยหัวใจสีขาวร่วมใจต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2556