ร่วมสร้างกระแส To Be Number One จังหวัดตรัง โดยโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์