ร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน สวนป่่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฉลองในวโรกาส 87 พรรษา