เข้าร่วมกิจกรรม ร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดย To Be Number One จังหวัดตรัง นำผู้ชนะการประกวด