การทดสอบสมรรถนะร่างกายและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ก่อนการเก็บตัวการประกวดเยาวชนต้นแบบ