กล่าวต้อนรับและขอบคุณ วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง คุณศุภชาติ เขมวุฒิพงษ์ และทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลตรัง