ร่วมแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสที่โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล