ได้รับเกียรติจากคุณทองขาล กันหาจันทร์ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์มติตรัง และที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง