อ. นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา เข้าร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วน