โครงการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกัน ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่น จังหวัดตรัง ( การประกวดเยาวชนต้นแบบ ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์)