เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 3 rd PSU Education Conference " Education Harmonization Beyond Frontier to AEC"