ร่วมมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ 2558 แด่ท่าน นายแพทย์วรเชษฐ อนันตรังสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง