นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มอบกระเช้าของขวัญและรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่