อาจารย์หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมกับวิทยากรจากโรงพยาบาลตรัง คือ พญ. วรัญญา เตชภาณุวัตน์ คุณฉัตรศิริ ชัยสิทธิ์ และคุณสายใจ หมื่นบาล ฝึกซ้อมการจัดการอุบัติเหตุหมู่บนโต๊ะ (Table top exercise)