ได้เข้ามารายงานความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรค ในการก่อสร้าง อาคารเรียนและหอพัก ตึก 6 ชั้น ของ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง