ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำและสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่่ความเป็นหนึ่ง