เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2557