รับมอบเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย