เข้าร่วมประชุม ผู้บริการเครือข่าย 7 สถาบันการศึกษา 2 องค์กรภาคเอกชนฯ ครั้งที่ 3/2557