เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช่จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558