เผยแพร่ความรู้จากการศึกษาดูงาน ในโครงการศึกษาดูงานและส่งเสริมน้องวัยใสใส่ใจครอบครัว ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย