เข้าร่วมประชุม เชิงปฎิบัติการเรื่อง จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ปี 2559-2561 ครั้งที่ 1