เข้าร่วมประชุมหัวหนัาส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11/2557