การประกวด " เยาวชนต้นแบบ" โครงการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกัน ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่น จังหวัดตรัง