โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ปีงบประมาน 2556 ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2556