โครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระหว่างสถาบันพระบรมราชนกกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วันที่ 8 กรกฏาคม 2556