สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องบดร่อนยาสมุนไพร

กำหนดรับ-ยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 ในวันราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยการสาะารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง