เวทีคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 12 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ 8 กรกฏาคม 2556