ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิกการแพทย์แผนไทยชั้นเดียว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์