โครงการร่วมมือด้านสุขภาพระหว่าง วสส.ตรัง กับ เทศบาลนครตรัง