ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Principles of Health Sciences Research Ethics

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Principles of Health Sciences Research Ethics

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 1 มีนาคม.58