ประชาสัมพันธ์การสแกนลายนิ้วมือเพื่อแสดงการมาปฏิบัติราชการ