ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมรับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก