วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 "คุรุปัชยาบูชิต ศิษย์สิรินธร" ณ หอประชุม วสส.ตรัง วันที่ 11 กรกฏาคม 2556