ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิกแพทย์แผนไทยชั้นเดียว