การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 และการจัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558