ข่าวจากหนังสือพิมพ์ "มติตรัง" ปีที่ 7 ฉบับที่ 148 ประจำวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558 หน้า 4